Alminnelige salgs og betalingsbetingelser for Vigrestad Betong System AS

 

 • 1. Generelt

Disse betingelsene kommer til anvendelse såfremt de ikke fravikes med annen skriftlig avtale. Vilkår som kunden måtte fremsette i sin bestilling binder ikke Vigrestad Betong System AS med mindre det er bekreftet skriftlig av Vigrestad Betong System AS.

 • 2. Tilbud og ordre

Skriftlig tilbud er bindende i 14 dager fra tilbudsdato, med mindre annet er anført i tilbudet. Mottatt bestilling er bindende for Vigrestad Betong System AS når Vigrestad Betong System AS har sendt skriftlig bekreftelse i retur.

 • 3. Bestilling – ordrebekreftelse

Alle bestillinger skal være skriftlige. Dersom ikke annet er skriftlig avtalt, er også elektronisk bestilling og bestilling pr. e-post å betrakte som skriftlig. Hvis ikke alle spesifikasjoner og detaljer er avklart ved tilbuds-/bestillingstidspunktet, eller disse endres, må det regnes med endret leverings­tidspunkt og korrigering av pris. Hvis leveringstid er oppgitt i forhold til bestillingsdato, regnes leveringstid fra det tidspunktet alle spesifikasjoner og detaljer er avklart. Kjøper plikter å gjennomgå tilsendt e-post bekreftelse eller ordrebekreftelsen, og evt. reklamere innen neste virkedag etter at denne er mottatt. I motsatt fall er ordrebekreftelsen endelig.

 • 4. FDV dokumentasjon

Kunden er innforstått med at produktene ved uforsiktig eller feilaktig håndtering kan ta skade. Vigrestad Betong System AS leverer FDV dokumentasjon så lenge kunden ber om dette i sin bestilling/tilbuds forespørsel.

 • 5. Levering

Frakt bekostes av kunden så lenge det ikke er avtalt annet i tilbud. Kunden overtar risikoen for produktet ved levering. Om en kjøper ønsker en spesiell forsendelsesmåte må Vigrestad Betong System AS gjøres oppmerksom på det i tide og frakt etc. vil da bli belastet kunden iht. gjeldende satser hos leverandør med påslag. Ordner kunde selv frakt overtar han ansvaret fra det tidspunktet produktet blir opp hentet.

 • 6. Ved vesentlige endringer i bestillingen eller avbestilling

Kjøper har ingen ubetinget rett til å få utsatt leveringstidspunkt, endre eller avbestille hele eller deler av leveransen. En evt. aksept av avbestilling kan kun skje mot erstatning av Vigrestad Betong System AS sitt tap.

Alle anmodninger om endringer skal fremsettes skriftlig i rimelig tid før avtalt levering. Ved endringsanmodninger skal kjøper gi nøyaktig informasjon om den endring/de endringer som ønskes. Vigrestad Betong System AS har rett til å kreve økt vederlag ved endringer, herunder en økning i enhetspriser. Dette gjelder også ved forsinkelser eller manglende medvirkning som skyldes kjøper eller forhold han er ansvarlig for. Er varen produsert eller klargjort på vårt lager iht. avtalt betingelser vil kjøper bli belastet lagerleie og øvrige kostnader som påløper pga. forsinket levering. Priser oppgis på forespørsel. Kjøper må forholde seg til faktureringsbetingelsene og betale ved forfall om kunden selv er skyld i at leveransen er på vårt lager. Kontroll og reklamasjonsfristen i §8 gjelder i dette tilfellet fra kunden har hentet produktet.

Hvis Vigrestad Betong System AS som følge av kjøpers forhold må betale forsinkelses-/ avbestillings­erstatning til sin under­leverandør, er kjøper ansvarlig for dette. Vi skal så snart som mulig etter å ha mottatt en endringsanmodning, informere om hvorvidt endringsanmodningen kan etterkommes, og hva det medfører med hensyn til endringer i pris, leveringstid og andre forhold. Hvis Kjøper ønsker å gjennomføre endringen, skal Vigrestad Betong System AS bekrefte endringen skriftlig.

 

 

 • 7. Retur av varer

Retur av ubrukte varer kan bare skje etter avtale, og senest 7 dager fra leveringsdato. Kreditering vil da skje med fradrag av 25%. Kjøper betaler frakt etc. i forbindelse med retur/garanti og bærer risikoen for returnerte varer inntil de er mottatt av Vigrestad Betong System AS.

Spesialbestilte varer kan ikke returneres.

 

 • 8. Reklamasjoner/mangler

Kunden er forpliktet til å sjekke varen ved mottak og innsigelser om mangler må skje skriftlig innen 7 dager fra mottak av varene. Vigrestad Betong System AS kan kreve å undersøke varen før reklamasjon eventuelt aksepteres. Faktura fra annen leverandør som kunden har pådradd seg for å rette opp i mangler aksepteres ikke uten avtale.

 • 9. Betalingsvilkår

Faktura forfall er normalt 14 dager om annet ikke er avtalt. Ved for sen betaling beregnes en morarente iht. Vigrestad Betong System AS sine til enhver tid gjeldende satser.

 • 10. Faktureringsbetingelser

Ved summer over 50000,- fakturerer vi: 30% ved bestilling, 40% ved oppstart av produksjon,

30% når prosjektet blir sendt fra oss

 

 • 11. Faktura forsendelse

Faktura sendes på EHF om tilgjengelig om ikke kunden spesifikt oppgir noe annet ved bestilling.

 • 12. Priser

Pall og emballering kostnad kommer i tillegg til oppgitte priser i tilbud/ordre.

Oppgitte priser i tilbud/ordre er gjeldende, men det er forbehold om økte materialkostnader på grunn av force Major. Dersom det inntreffer en situasjon utenfor selgers kontroll, som vi ikke med rimelighet kunne forutse eller overvinne følgene av, og som vanskeliggjør oppfyllelse av partens forpliktelser, så skal kunden varsles om prisøkning så raskt som mulig. Økning av priser ved endring av offentlige avgifter, toll, råvarepriser og valutakurser om oppdraget har varighet på mer enn 1 måned og kostnaden er betydelig. Endringspris skal sendes kunde straks dette er kjent og senest 5 virkedager etter at dette er kjent.

 • 13. Force Majeure

Hvis forhold som Vigrestad Betong System AS ikke er herre over umuliggjør eller forsinker leveransen medfører dette ikke erstatningsansvar for Vigrestad Betong System AS. Straks dette er kjent for Vigrestad Betong System AS skal status meldes kunde. Vigrestad Betong System AS har ikke erstatningsansvar utover fakturaverdien, så som direkte eller indirekte produksjonstap, arbeidsutgifter, prisdifferanse, erstatnings eller forventet fortjeneste.

 • 14. Tvister

Eventuell tvist mellom selger og kjøper skal avgjøres i forliksrådet eller ved domstol, dersom det ikke oppnås enighet i minnelighet.

 • 15. Virkeområde

Salgs- og betalingsvilkår for Vigrestad Betong System AS gjelder som standardvilkår fra og med 21.09.2023.